DISCLAIMER

Redactiestatuut

Voor de gehele site is de redactie verantwoordelijk voor actualisatie, navigatiestructuur, overzichtelijkheid, stijl- en inhoud.
De aangeboden informatie moet aansluiten bij de belevingswereld van de (potentiële) bezoeker van de site.
De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing mogen gerealiseerd worden voor zover ze niet in strijd zijn met onafhankelijkheid van de redactie, privacy van de bezoeker of andere doelstellingen.
Daar waar gebruikers van de informatie op de website persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij gebruiker zelf anders aangeeft. Onderdelen van de site zijn alleen toegankelijk voor leden van

Aansprakelijkheid

De redactie van Overijssel-promotie.nl doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de technische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op Overijssel-promotie.nl en verder websites van reputatie marketeers. De informatie op Overijssel-promotie.nl is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel technisch advies.
Het gebruik van informatie op Overijssel-promotie.nl en eventuele beslissingen, die je op basis van die informatie neemt, is voor je eigen verantwoordelijkheid.

Gebruik van cookies

Reputatiemarketeers en, affiliates namens ons, gebruiken op deze website cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt om iemand persoonlijk te identificeren. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken dien je in je browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien je de cookies accepteert zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.
De advertentie-exploitatie door middel van banners op deze website wordt verzorgd door reputatiemarketeers.

Sponsor code

Informatie weergegeven op de websites van Reputatie marketeers is geproduceerd door en/of onder eindverantwoordelijkheid van de redactie, tenzij duidelijk en herkenbaar anders aangegeven op de desbetreffende pagina.
De redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd in het redactiestatuut, waarin wordt vastgelegd dat de redactie geheel onafhankelijk van enige commerciële invloed opereert en eindredactie voert.
Om de productie en de redactionele inhoud van de websites van reputatie marketeers te kunnen financieren accepteert reputatie marketeers bijdragen van sponsors en adverteerders, o.a. in de vorm van duidelijk herkenbare banners en buttons die geplaatst worden op de websites.
Aan sponsors wordt de mogelijkheid geboden zich te profileren bij of te identificeren met bepaalde onderwerpen die aansluiten bij hun interesse. Dit gebeurt door duidelijke herkenbare uitingen als buttons, banners of de tekst: “mede mogelijk gemaakt door” die geplaatst worden bij desbetreffende onderwerpen of redactionele inhoud. Wanneer de sponsor geen behoefte heeft aan naamsvermelding wordt volstaan met de vermelding “sponsored” op een pagina, die verwijst naar deze sponsorcode
De vermelding van een sponsor bij een bepaald redactioneel onderdeel of onderwerp betekent nooit dat de sponsor de afzender is van de redactionele inhoud of een beslissende invloed heeft gehad op de inhoud (zie artikel 1). Hoogstens kan de sponsor zijn geraadpleegd door de redactie als bron voor het redactionele onderdeel of onderwerp.
De redactie zal zo nu en dan bij het produceren van redactionele inhoud bronmaterialen betrekken van derden, waarbij het kan voorkomen dat gebruikt wordt gemaakt van bronmaterialen van sponsors. Ook in deze gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid bij een onafhankelijk opererende redactie, en worden de bronmaterialen pas gebruikt door de redactie na toetsing op bruikbaarheid en relevantie voor de lezer.
Het kan voorkomen dat reputatie marketeers op haar websites informatie weergeeft die rechtstreeks en ongewijzigd wordt overgenomen van sponsors of adverteerders, zonder dat de redactie hier eindverantwoordelijkheid voor draagt. In voorkomende gevallen is niet de redactie maar de sponsor afzender en zal deze informatie altijd duidelijk en herkenbaar worden geïdentificeerd als “advertorial” bovenaan de pagina.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
© 2016- , Reputatie Marketeers